વિયેતનામ કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર International New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Vietnamese New Year’s Eve રાાષ્ટ્રીય રજા
25 જાન્યુઆરી, શનિવાર Vietnamese New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Hung Kings Festival રાાષ્ટ્રીય રજા
30 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Liberation Day/Reunification Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર International Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જૂન, રવિવાર Vietnamese Family Day તહેવાર
2 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Vietnamese Women’s Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર International New Year’s Eve તહેવાર