સંયુક્ત રબ અમીરાત કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 એપ્રિલ, મંગળવાર Ramadan Start તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
11 જુલાઈ, રવિવાર Hajj Season Begins/Arafat Day તહેવાર
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Al-Hijra (Islamic New Year) રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Mouloud રાાષ્ટ્રીય રજા
30 નવેમ્બર, મંગળવાર Commemoration Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
United Arab Emirates Holidays Calendar 2021