યુનાઇટેડ કિંગડમ કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day બૈંક હોલિડે
4 જાન્યુઆરી, સોમવાર 2nd January સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
1 માર્ચ, સોમવાર St. David’s Day તહેવાર
17 માર્ચ, બુધવાર St Patrick’s Day સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday બૈંક હોલિડે
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સામાન્ય સ્થાનિક રજા
23 એપ્રિલ, શુક્રવાર St. George’s Day તહેવાર
3 મે, સોમવાર Early May Bank Holiday / VE Day બૈંક હોલિડે
31 મે, સોમવાર Spring Bank Holiday બૈંક હોલિડે
12 જૂન, શનિવાર Queen’s Birthday તહેવાર
12 જુલાઈ, સોમવાર Battle of the Boyne સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
30 ઑગસ્ટ, સોમવાર Summer Bank Holiday સામાન્ય સ્થાનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
5 નવેમ્બર, શુક્રવાર Guy Fawkes Day તહેવાર
14 નવેમ્બર, રવિવાર Remembrance Sunday તહેવાર
30 નવેમ્બર, મંગળવાર St Andrew’s Day સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day બૈંક હોલિડે
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day બૈંક હોલિડે
United Kingdom Holidays Calendar 2021