થાઇલેન્ડ કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 જાન્યુઆરી, શનિવાર National Children’s Day તહેવાર
16 જાન્યુઆરી, શનિવાર Teacher’s Day તહેવાર
12 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Chinese Lunar New Year’s Day તહેવાર
13 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Second day of Chinese Lunar New Year તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Third day of Chinese Lunar New Year તહેવાર
6 એપ્રિલ, મંગળવાર Chakri Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 એપ્રિલ, મંગળવાર Songkran રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
4 મે, મંગળવાર Coronation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 જૂન, ગુરૂવાર Queen Suthida’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જુલાઈ, બુધવાર King Vajiralongkorn’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર The Queen’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
13 ઑક્ટોબર, બુધવાર Anniversary of the Death of King Bhumibol રાાષ્ટ્રીય રજા
23 ઑક્ટોબર, શનિવાર Chulalongkorn Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
5 ડિસેમ્બર, રવિવાર King Bhumibol’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve રાાષ્ટ્રીય રજા
Thailand Holidays Calendar 2021