ಸಿಂಗಾಪುರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Thaipusam ಹಬ್ಬ
12 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Total Defense Day ಹಬ್ಬ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ International Women’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ April Fool’s Day ಹಬ್ಬ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Easter Saturday ಹಬ್ಬ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labour Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Hari Raya Puasa ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
18 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ International Museum Day ಹಬ್ಬ
26 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Vesak Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
1 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Singapore Armed Forces Day ಹಬ್ಬ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Hari Raya Haji ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
21 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Racial Harmony Day ಹಬ್ಬ
9 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ National Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ
Singapore Holidays Calendar 2021