ನೈಜೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Women’s Day ಹಬ್ಬ
22 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Mothering Sunday ಹಬ್ಬ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Workers’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Id el Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ
12 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Democracy Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Id el Kabir ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Al-Hijra (Islamic New Year) ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ National Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Id el Maulud ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
22 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Sambisa Memorial Day ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ