ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Democracy Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ National Heroes’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labour Day/ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Children’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
5 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Assumption of Mary ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ All Saints’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ