બેલારુસ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
7 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Orthodox Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
23 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Defender of the Fatherland Day તહેવાર
8 માર્ચ, મંગળવાર Women’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 માર્ચ, મંગળવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 એપ્રિલ, શનિવાર Union Day of Belarus and Russia રાાષ્ટ્રીય રજા
17 એપ્રિલ, રવિવાર Catholic Easter Sunday તહેવાર
24 એપ્રિલ, રવિવાર Orthodox Easter Sunday તહેવાર, રૂઢિવાદી
26 એપ્રિલ, મંગળવાર Day of Remembrance of the Chernobyl Tragedy તહેવાર
1 મે, રવિવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 મે, સોમવાર Victory Day રાાષ્ટ્રીય રજા
22 જૂન, બુધવાર Remembrance Day of Victims of the Great Patriotic War તહેવાર
3 જુલાઈ, રવિવાર Independence Day of the Republic of Belarus રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જુલાઈ, બુધવાર Kupalle Day તહેવાર
2 નવેમ્બર, બુધવાર Remembrance Day તહેવાર
7 નવેમ્બર, સોમવાર October Revolution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Catholic Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા