અઝરબૈજાન કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
20 જાન્યુઆરી, બુધવાર Martyr’s Day સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, સોમવાર Women’s Day સાર્વજનિક રજા
20 માર્ચ, શનિવાર Nowruz/Spring Holiday સાર્વજનિક રજા
9 મે, રવિવાર Victory Day over Fascism સાર્વજનિક રજા
28 મે, શુક્રવાર Republic Day સાર્વજનિક રજા
15 જૂન, મંગળવાર Day of National Salvation of the Azerbaijani People સાર્વજનિક રજા
26 જૂન, શનિવાર Azerbaijan Armed Forces Day સાર્વજનિક રજા
18 ઑક્ટોબર, સોમવાર National Independence Day તહેવાર
9 નવેમ્બર, મંગળવાર State Flag Day of Azerbaijan સાર્વજનિક રજા
12 નવેમ્બર, શુક્રવાર Constitution Day તહેવાર
17 નવેમ્બર, બુધવાર National Revival Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર World Azerbaijanis Solidarity Day સાર્વજનિક રજા
Azerbaijan Holidays Calendar 2021