અંતિગુઆ અને બાર્બૂડા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
2 મે, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, મંગળવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, મંગળવાર Independence Day observed સાર્વજનિક રજા
9 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા