అన్డోరా క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, సోమవారం Epiphany జాతీయ సెలవు
17 ఫిబ్రవరి, సోమవారం President’s Day పబ్లిక్ సెలవు
24 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Carnival జాతీయ సెలవు
14 మార్చి, శనివారం Constitution Day జాతీయ సెలవు
9 ఏప్రిల్, గురువారం Maundy Thursday బ్యాంకు సెలవు
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు
11 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday బ్యాంకు సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం May Day జాతీయ సెలవు
21 మే, గురువారం Ascension Day బ్యాంకు సెలవు
31 మే, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారము
1 జూన్, సోమవారం Whit Monday జాతీయ సెలవు
4 జూ, శనివారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఆగస్టు, శనివారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
8 సెప్టెంబర్, మంగళవారం National Day జాతీయ సెలవు
1 నవంబర్, ఆదివారం All Saint’s Day జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, మంగళవారం Feast of the Immaculate Conception జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve బ్యాంకు సెలవు
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve బ్యాంకు సెలవు