એંડોરા કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર President’s Day સાર્વજનિક રજા
24 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival રાાષ્ટ્રીય રજા
14 માર્ચ, શનિવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday બૈંક હોલિડે
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday બૈંક હોલિડે
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 મે, ગુરૂવાર Ascension Day બૈંક હોલિડે
31 મે, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
1 જૂન, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
4 જુલાઈ, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, શનિવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
8 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 નવેમ્બર, રવિવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Feast of the Immaculate Conception રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve બૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve બૈંક હોલિડે