అల్జీరియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year పబ్లిక్ సెలవు
12 జనవరి, బుధవారం Berber New Year పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, ఆదివారం May Day పబ్లిక్ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
4 మే, బుధవారం Eid al-Fitr Holiday పబ్లిక్ సెలవు
5 జూ, మంగళవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
10 జూ, ఆదివారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
11 జూ, సోమవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
30 జూ, శనివారం Muharram పబ్లిక్ సెలవు
8 ఆగస్టు, సోమవారం Day of Achura పబ్లిక్ సెలవు
8 అక్టోబర్, శనివారం The Prophet’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, మంగళవారం Anniversary of the Revolution పబ్లిక్ సెలవు