અલ્જેરિયા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year સાર્વજનિક રજા
12 જાન્યુઆરી, બુધવાર Berber New Year સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર May Day સાર્વજનિક રજા
3 મે, મંગળવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા
4 મે, બુધવાર Eid al-Fitr Holiday સાર્વજનિક રજા
5 જુલાઈ, મંગળવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
10 જુલાઈ, રવિવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
11 જુલાઈ, સોમવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
30 જુલાઈ, શનિવાર Muharram સાર્વજનિક રજા
8 ઑગસ્ટ, સોમવાર Day of Achura સાર્વજનિક રજા
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર The Prophet’s Birthday સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, મંગળવાર Anniversary of the Revolution સાર્વજનિક રજા