ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಬೆನಿನ್

1 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Assumption of Mary ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ