ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - સ્વીડન

5 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
12 ડિસેમ્બર, રવિવાર Third Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
19 ડિસેમ્બર, રવિવાર Fourth Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે