మే 2021 క్యాలెండరు - దక్షిణ ఆఫ్రికా

1 మే, శనివారం Worker’s Day పబ్లిక్ సెలవు
8 మే, శనివారం Laylatul Qadr / Night of Power ముస్లిం
9 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
13 మే, గురువారం Ascension Day ఆచారము
13 మే, గురువారం Eid ul Fitr ముస్లిం
23 మే, ఆదివారం Pentecost ఆచారము