ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - દક્ષિણ આફ્રિકા

16 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Day of Reconciliation સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Day of Goodwill સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર