జనవరి 2021 క్యాలెండరు - గ్రీస్

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day డి ఫ్యాక్టో సెలవు
6 జనవరి, బుధవారం Epiphany డి ఫ్యాక్టో సెలవు
30 జనవరి, శనివారం The Three Holy Hierarchs ఆచారము