డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - కెనడా

11 డిసెంబర్, శనివారం Anniversary of the Statute of Westminster ఆచారము
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు ,క్రిస్టియన్
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము