ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - કેનેડા

11 ડિસેમ્બર, શનિવાર Anniversary of the Statute of Westminster તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર