డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - ఆర్జెంటినా

8 డిసెంబర్, బుధవారం Feast of the Immaculate Conception జాతీయ సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు ,క్రిస్టియన్
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము