ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - અર્જેંટીના

8 ડિસેમ્બર, બુધવાર Feast of the Immaculate Conception રાાષ્ટ્રીય રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર