ઑગસ્ટ 2020 કલેેન્ડર - દક્ષિણ આફ્રિકા

9 ઑગસ્ટ, રવિવાર National Women’s Day સાર્વજનિક રજા
20 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Muharram/Islamic New Year મુસ્લિમ