Vietnam Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Vietnam Holidays 2022 and Observances 2022.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, శనివారం International New Year’s Day జాతీయ సెలవు
31 జనవరి, సోమవారం Vietnamese New Year’s Eve జాతీయ సెలవు
1 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Vietnamese New Year జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
10 ఏప్రిల్, ఆదివారం Hung Kings Festival జాతీయ సెలవు
30 ఏప్రిల్, శనివారం Liberation Day/Reunification Day జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం International Labor Day జాతీయ సెలవు
28 జూన్, మంగళవారం Vietnamese Family Day ఆచారము
2 సెప్టెంబర్, శుక్రవారం Independence Day జాతీయ సెలవు
20 అక్టోబర్, గురువారం Vietnamese Women’s Day ఆచారము
31 అక్టోబర్, సోమవారం Halloween ఆచారము
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శనివారం International New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి