United States Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of United States Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day ફેડરલ રજાઓ
21 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day ફેડરલ રજાઓ
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
18 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Presidents’ Day ફેડરલ રજાઓ / રાજ્ય રજાઓ
17 માર્ચ, રવિવાર St. Patrick’s Day ઇસાઈ, તહેવાર
15 એપ્રિલ, સોમવાર Tax Day તહેવાર
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday ઇસાઈ, તહેવાર
5 મે, રવિવાર Cinco de Mayo તહેવાર
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
27 મે, સોમવાર Memorial Day ફેડરલ રજાઓ
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
4 જુલાઈ, ગુરૂવાર Independence Day ફેડરલ રજાઓ
2 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day ફેડરલ રજાઓ
14 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day ફેડરલ રજાઓ
27 ઑક્ટોબર, રવિવાર Mother-in-Law Day વૈક્લપિક રજા
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
5 નવેમ્બર, મંગળવાર Election Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, સોમવાર Veterans Day ફેડરલ રજાઓ
28 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving Day ફેડરલ રજાઓ
29 નવેમ્બર, શુક્રવાર Black Friday તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day ફેડરલ રજાઓ
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ