Romania Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Romania Holidays 2025 and Observances 2025.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, గురువారం Day after New Year’s Day జాతీయ సెలవు
24 జనవరి, శుక్రవారం Unification Day జాతీయ సెలవు
19 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Constantin Brancusi Day ఆచారము
24 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Dragobete ఆచారము
1 మార్చి, శనివారం Mărțișor ఆచారము
8 మార్చి, శనివారం International Women’s Day ఆచారము
18 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Orthodox Good Friday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
20 ఏప్రిల్, ఆదివారం Orthodox Easter Day జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
21 ఏప్రిల్, సోమవారం Orthodox Easter Monday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
1 మే, గురువారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
4 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
10 మే, శనివారం Monarchy Day ఆచారము
11 మే, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
29 మే, గురువారం Orthodox Ascension Day ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
1 జూన్, ఆదివారం Children’s Day జాతీయ సెలవు
8 జూన్, ఆదివారం Orthodox Pentecost జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
9 జూన్, సోమవారం Orthodox Pentecost Monday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
26 జూన్, గురువారం Flag Day ఆచారము
29 జూ, మంగళవారం National Anthem Day ఆచారము
15 ఆగస్టు, శుక్రవారం St Mary’s Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, శుక్రవారం Halloween ఆచారము
30 నవంబర్, ఆదివారం St Andrew’s Day జాతీయ సెలవు
1 డిసెంబర్, సోమవారం National holiday జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, సోమవారం Constitution Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, బుధవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, శుక్రవారం Second day of Christmas జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, బుధవారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి