Finland Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Finland Holidays 2020 and Observances 2020.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, సోమవారం Epiphany జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం May Day జాతీయ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
21 మే, గురువారం Ascension Day జాతీయ సెలవు
31 మే, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారము
19 జూన్, శుక్రవారం Midsummer Eve డి ఫ్యాక్టో మరియు బ్యాంకు సెలవు
20 జూన్, శనివారం Midsummer జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, శనివారం All Saint’s Day జాతీయ సెలవు
8 నవంబర్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
6 డిసెంబర్, ఆదివారం Independence Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve డి ఫ్యాక్టో మరియు బ్యాంకు సెలవు
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి