ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Martin Luther King Jr. Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Presidents’ Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು / ರಾಜ್ಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ St. Patrick’s Day ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Tax Day ಹಬ್ಬ
5 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Cinco de Mayo ಹಬ್ಬ
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
30 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Memorial Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
4 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Independence Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Labor Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Columbus Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Mother-in-Law Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
8 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Election Day ಹಬ್ಬ
11 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Veterans Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Thanksgiving Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Black Friday ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಫೆಡರಲ್ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ರಾಜ್ಯ ರಜೆ, ಹಬ್ಬ