யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
2 ஏப்ரல், சனி கிழமை Ramadan Start அனுசரிப்புகள்
2 மே, திங்கள் கிழமை Eid al-Fitr தேசிய விடுமுறை
8 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Hajj Season Begins/Arafat Day அனுசரிப்புகள்
9 ஜூலை, சனி கிழமை Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) தேசிய விடுமுறை
30 ஜூலை, சனி கிழமை Al-Hijra (Islamic New Year) தேசிய விடுமுறை
8 அக்டோபர், சனி கிழமை Mouloud தேசிய விடுமுறை
30 நவம்பர், புதன் கிழமை Commemoration Day தேசிய விடுமுறை
2 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை National Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்