యునైటెడ్ కింగ్డమ్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day బ్యాంకు సెలవు
4 జనవరి, మంగళవారం 2nd January స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
1 మార్చి, మంగళవారం St. David’s Day ఆచారము
17 మార్చి, గురువారం St Patrick’s Day స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday బ్యాంకు సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday సామాన్య స్థానిక సెలవు
25 ఏప్రిల్, సోమవారం St. George’s Day ఆచారము
2 మే, సోమవారం Early May Bank Holiday / VE Day బ్యాంకు సెలవు
30 మే, సోమవారం Spring Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
11 జూన్, శనివారం Queen’s Birthday ఆచారము
12 జూ, మంగళవారం Battle of the Boyne స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
29 ఆగస్టు, సోమవారం Summer Bank Holiday సామాన్య స్థానిక సెలవు
31 అక్టోబర్, సోమవారం Halloween ఆచారము
5 నవంబర్, శనివారం Guy Fawkes Day ఆచారము
13 నవంబర్, ఆదివారం Remembrance Sunday ఆచారము
30 నవంబర్, బుధవారం St Andrew’s Day స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day బ్యాంకు సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day బ్యాంకు సెలవు