ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Christmas Eve ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
7 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Remembrance Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Army Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
24 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Feast of Saint Vartan ಹಬ್ಬ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ International Women’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
7 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Motherhood and Beauty Day ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಹಬ್ಬ
16 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಹಬ್ಬ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಹಬ್ಬ
24 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Genocide Remembrance Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Citizen’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labour Day/May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Yerkrapah Day ಹಬ್ಬ
9 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Victory and Peace Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Republic Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜೂನ್, ಬುಧವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ
19 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
5 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Constitution Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Day of State Symbols ಹಬ್ಬ
1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Knowledge and Literature Day ಹಬ್ಬ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Translator’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
7 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Spitak Remembrance Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ