యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
13 ఏప్రిల్, మంగళవారం Ramadan Start ఆచారము
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
11 జూ, ఆదివారం Hajj Season Begins/Arafat Day ఆచారము
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) జాతీయ సెలవు
10 ఆగస్టు, మంగళవారం Al-Hijra (Islamic New Year) జాతీయ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం Mouloud జాతీయ సెలవు
30 నవంబర్, మంగళవారం Commemoration Day జాతీయ సెలవు
2 డిసెంబర్, గురువారం National Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము