இந்தோனேஷியா காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
12 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Chinese Lunar New Year’s Day பொது விடுமுறை
11 மார்ச், வியாழன் கிழமை Ascension of the Prophet Muhammad பொது விடுமுறை
14 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Nyepi Day Bali பொது விடுமுறை
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
1 மே, சனி கிழமை International Labor Day பொது விடுமுறை
13 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day of Jesus Christ பொது விடுமுறை
13 மே, வியாழன் கிழமை Idul Fitri பொது விடுமுறை
1 ஜூன், செவ்வாய் கிழமை Pancasila Day தேசிய விடுமுறை
20 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
10 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Muharram / Islamic New Year பொது விடுமுறை
17 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Indonesian Independence Day பொது விடுமுறை
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை The Prophet Muhammad’s Birthday பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்