યુનાઇટેડ કિંગડમ કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day બૈંક હોલિડે
2 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર 2nd January સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
1 માર્ચ, રવિવાર St. David’s Day તહેવાર
17 માર્ચ, મંગળવાર St Patrick’s Day સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday બૈંક હોલિડે
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સામાન્ય સ્થાનિક રજા
23 એપ્રિલ, ગુરૂવાર St. George’s Day તહેવાર
8 મે, શુક્રવાર Early May Bank Holiday / VE Day બૈંક હોલિડે
25 મે, સોમવાર Spring Bank Holiday બૈંક હોલિડે
13 જૂન, શનિવાર Queen’s Birthday તહેવાર
12 જુલાઈ, રવિવાર Battle of the Boyne સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
31 ઑગસ્ટ, સોમવાર Summer Bank Holiday સામાન્ય સ્થાનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
5 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Guy Fawkes Day તહેવાર
8 નવેમ્બર, રવિવાર Remembrance Sunday તહેવાર
30 નવેમ્બર, સોમવાર St Andrew’s Day સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day બૈંક હોલિડે
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day બૈંક હોલિડે