તુર્કી કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
23 એપ્રિલ, ગુરૂવાર National Sovereignty and Children’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર Labor and Solidarity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 મે, મંગળવાર Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day રાાષ્ટ્રીય રજા
23 મે, શનિવાર Ramadan Feast Eve હૉફ ડે
24 મે, રવિવાર Ramadan Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
25 મે, સોમવાર Ramadan Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
26 મે, મંગળવાર Ramadan Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
15 જુલાઈ, બુધવાર Democracy and National Unity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
30 જુલાઈ, ગુરૂવાર Sacrifice Feast Eve હૉફ ડે
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Sacrifice Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
1 ઑગસ્ટ, શનિવાર Sacrifice Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
2 ઑગસ્ટ, રવિવાર Sacrifice Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Sacrifice Feast Day 4 રાાષ્ટ્રીય રજા
30 ઑગસ્ટ, રવિવાર Victory Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ઑક્ટોબર, બુધવાર Republic Day Eve હૉફ ડે
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Republic Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 નવેમ્બર, મંગળવાર Ataturk Memorial Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર