సింగపూర్ క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
25 జనవరి, శనివారం Chinese Lunar New Year’s Day జాతీయ సెలవు
8 ఫిబ్రవరి, శనివారం Thaipusam ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
15 ఫిబ్రవరి, శనివారం Total Defense Day ఆచారము
8 మార్చి, ఆదివారం International Women’s Day ఆచారము
1 ఏప్రిల్, బుధవారం April Fool’s Day ఆచారము
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు
11 ఏప్రిల్, శనివారం Easter Saturday ఆచారము
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
1 మే, శుక్రవారం Labour Day జాతీయ సెలవు
7 మే, గురువారం Vesak Day జాతీయ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
18 మే, సోమవారం International Museum Day ఆచారము
24 మే, ఆదివారం Hari Raya Puasa జాతీయ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Fathers’ Day ఆచారము
1 జూ, బుధవారం Singapore Armed Forces Day ఆచారము
21 జూ, మంగళవారం Racial Harmony Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Hari Raya Haji జాతీయ సెలవు
9 ఆగస్టు, ఆదివారం National Day జాతీయ సెలవు
2 అక్టోబర్, శుక్రవారం Children’s Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము