పోలాండ్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, గురువారం Epiphany జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday ఆచారము
16 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
2 మే, సోమవారం Day of the Flag ఆచారము
3 మే, మంగళవారం Constitution Day జాతీయ సెలవు
26 మే, గురువారం Mother’s Day ఆచారము
5 జూన్, ఆదివారం Whit Sunday జాతీయ సెలవు
16 జూన్, గురువారం Corpus Christi జాతీయ సెలవు
23 జూన్, గురువారం Father’s Day ఆచారము
15 ఆగస్టు, సోమవారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
1 నవంబర్, మంగళవారం All Saint’s Day జాతీయ సెలవు
11 నవంబర్, శుక్రవారం Independence Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Second Day of Christmas జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము