પાકિસ્તાન કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day વૈક્લપિક રજા
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર January 1 Bank Holiday બૈંક હોલિડે
5 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Kashmir Day સાર્વજનિક રજા
23 માર્ચ, સોમવાર Pakistan Day સાર્વજનિક રજા
23 માર્ચ, સોમવાર Shab e-Meraj વૈક્લપિક રજા
9 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Shab e-Barat વૈક્લપિક રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday વૈક્લપિક રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday વૈક્લપિક રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Baisakhi વૈક્લપિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
7 મે, ગુરૂવાર Buddha Purnima વૈક્લપિક રજા
24 મે, રવિવાર Eid-ul-Fitr સાર્વજનિક રજા
1 જુલાઈ, બુધવાર July 1 Bank Holiday બૈંક હોલિડે
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Raksha Bandhan હિંદૂ રજા
11 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Janmashtami વૈક્લપિક રજા
14 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
22 ઑગસ્ટ, શનિવાર Ganesh Chaturthi હિંદૂ રજા
29 ઑગસ્ટ, શનિવાર Ashura સાર્વજનિક રજા
6 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Defence Day તહેવાર
17 ઑક્ટોબર, શનિવાર First Day of Navaratri હિંદૂ રજા
25 ઑક્ટોબર, રવિવાર Dussehra વૈક્લપિક રજા
30 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Eid Milad un-Nabi સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of Guru Balmik Sawami Ji વૈક્લપિક રજા
9 નવેમ્બર, સોમવાર Iqbal Day તહેવાર
14 નવેમ્બર, શનિવાર Diwali/Deepavali વૈક્લપિક રજા
30 નવેમ્બર, સોમવાર Guru Nanak’s Birthday વૈક્લપિક રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Quaid-e-Azam Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Day After Christmas (Christians only) વૈક્લપિક રજા