ઇન્ડોનેશિયા કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
12 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Chinese Lunar New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
11 માર્ચ, ગુરૂવાર Ascension of the Prophet Muhammad સાર્વજનિક રજા
14 માર્ચ, રવિવાર Nyepi Day Bali સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
1 મે, શનિવાર International Labor Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day of Jesus Christ સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Idul Fitri સાર્વજનિક રજા
1 જૂન, મંગળવાર Pancasila Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
10 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Muharram / Islamic New Year સાર્વજનિક રજા
17 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Indonesian Independence Day સાર્વજનિક રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર The Prophet Muhammad’s Birthday સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
Indonesia Holidays Calendar 2021