ગ્રીસ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day ડી ફેક્ટો હોલિડે
6 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Epiphany ડી ફેક્ટો હોલિડે
30 જાન્યુઆરી, રવિવાર The Three Holy Hierarchs તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
7 માર્ચ, સોમવાર Clean Monday ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 માર્ચ, શુક્રવાર 25th of March / national holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 માર્ચ, શુક્રવાર Annunciation of the Lord રાાષ્ટ્રીય રજા
22 એપ્રિલ, શુક્રવાર Orthodox Good Friday ડી ફેક્ટો હોલિડે
24 એપ્રિલ, રવિવાર Orthodox Easter Sunday તહેવાર
25 એપ્રિલ, સોમવાર Orthodox Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર Labor Day / May Day ડી ફેક્ટો હોલિડે
12 જૂન, રવિવાર Orthodox Holy Spirit Sunday તહેવાર
13 જૂન, સોમવાર Orthodox Holy Spirit Monday ડી ફેક્ટો હોલિડે
24 જુલાઈ, રવિવાર The Restoration of Democracy તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, સોમવાર Dormition of the Holy Virgin રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર The Ochi day ડી ફેક્ટો હોલિડે
17 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Polytechneio તહેવાર
21 નવેમ્બર, સોમવાર Armed Forces Day તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Synaxis of the Mother of God ડી ફેક્ટો હોલિડે