ફિનલેન્ડ કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, બુધવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
23 મે, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
6 જૂન, રવિવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
26 જૂન, શનિવાર Midsummer રાાષ્ટ્રીય રજા
14 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
6 ડિસેમ્બર, સોમવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
Finland Holidays Calendar 2021