ઇજિપ્ત કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર January 1 Bank Holiday બૈંક હોલિડે
7 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Coptic Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 જાન્યુઆરી, સોમવાર Revolution Day January 25 રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, રવિવાર Sinai Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
30 એપ્રિલ, શુક્રવાર Coptic Good Friday તહેવાર
1 મે, શનિવાર Coptic Holy Saturday તહેવાર
1 મે, શનિવાર Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 મે, રવિવાર Coptic Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
3 મે, સોમવાર Spring Festival રાાષ્ટ્રીય રજા
13 મે, ગુરૂવાર Eid el Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
14 મે, શુક્રવાર Eid el Fitr Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
15 મે, શનિવાર Eid el Fitr Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
30 જૂન, બુધવાર June 30 Revolution રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જુલાઈ, ગુરૂવાર July 1 Bank Holiday બૈંક હોલિડે
19 જુલાઈ, સોમવાર Arafat Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha રાાષ્ટ્રીય રજા
23 જુલાઈ, શુક્રવાર Revolution Day July 23 રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Muharram રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Flooding of the Nile તહેવાર
11 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Nayrouz તહેવાર
6 ઑક્ટોબર, બુધવાર Armed Forces Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Prophet Mohamed’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
Egypt Holidays Calendar 2021