బెనిన్ క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
10 జనవరి, శుక్రవారం Vodoun Festival పబ్లిక్ సెలవు
16 జనవరి, గురువారం Day of Remembrance జాతీయ సెలవు
28 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం People’s Sovereignty Day జాతీయ సెలవు
8 మార్చి, ఆదివారం Women’s Day జాతీయ సెలవు
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
21 మే, గురువారం Ascension Day పబ్లిక్ సెలవు
24 మే, ఆదివారం Korité పబ్లిక్ సెలవు
1 జూన్, సోమవారం Whit Monday పబ్లిక్ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Tabaski పబ్లిక్ సెలవు
1 ఆగస్టు, శనివారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఆగస్టు, శనివారం Assumption of Mary పబ్లిక్ సెలవు
29 అక్టోబర్, గురువారం Maouloud పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, ఆదివారం All Saint’s Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు