బెల్జియం క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, గురువారం Epiphany ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday బ్యాంకు సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
8 మే, ఆదివారం Iris Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
26 మే, గురువారం Ascension Day జాతీయ సెలవు
5 జూన్, ఆదివారం Whit Sunday జాతీయ సెలవు
6 జూన్, సోమవారం Whit Monday జాతీయ సెలవు
11 జూ, సోమవారం Day of the Flemish Community స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
21 జూ, గురువారం Belgian National Day జాతీయ సెలవు
15 ఆగస్టు, సోమవారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
25 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Walloon Region Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
27 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Day of the French Community స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
31 అక్టోబర్, సోమవారం Halloween ఆచారము
1 నవంబర్, మంగళవారం All Saints’ Day జాతీయ సెలవు
11 నవంబర్, శుక్రవారం Armistice Day జాతీయ సెలవు
15 నవంబర్, మంగళవారం German-speaking Community Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
6 డిసెంబర్, మంగళవారం St. Nicholas Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day బ్యాంకు సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము