ઓસ્ટ્રિયા કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, બુધવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
19 માર્ચ, શુક્રવાર Saint Joseph’s Day રાજ્ય રજાઓ
28 માર્ચ, રવિવાર Palm Sunday તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
4 મે, મંગળવાર Saint Florian’s Day રાજ્ય રજાઓ
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
23 મે, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
24 મે, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
3 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
16 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Yom Kippur વૈક્લપિક રજા
24 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Saint Rupert’s Day રાજ્ય રજાઓ
26 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર European Heritage Days તહેવાર
10 ઑક્ટોબર, રવિવાર Plebiscite Day રાજ્ય રજાઓ
26 ઑક્ટોબર, મંગળવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Reformation Day તહેવાર
1 નવેમ્બર, સોમવાર All Saints’ Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 નવેમ્બર, મંગળવાર All Souls’ Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Saint Martin’s Day રાજ્ય રજાઓ
15 નવેમ્બર, સોમવાર Saint Leopold’s Day રાજ્ય રજાઓ
28 નવેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday તહેવાર
8 ડિસેમ્બર, બુધવાર Immaculate Conception રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve બૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર St. Stephen’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
Austria Holidays Calendar 2021