એંગોલા કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Day off for Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
25 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, રવિવાર International Woman’s Day સાર્વજનિક રજા
23 માર્ચ, સોમવાર Southern Africa Liberation Day સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, શનિવાર Peace Day સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર National Hero Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Day off for National Hero Day સાર્વજનિક રજા
2 નવેમ્બર, સોમવાર All Soul’s Day સાર્વજનિક રજા
11 નવેમ્બર, બુધવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા