అన్డోరా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, గురువారం Epiphany జాతీయ సెలవు
21 ఫిబ్రవరి, సోమవారం President’s Day పబ్లిక్ సెలవు
28 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Carnival జాతీయ సెలవు
14 మార్చి, సోమవారం Constitution Day జాతీయ సెలవు
14 ఏప్రిల్, గురువారం Maundy Thursday బ్యాంకు సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు
16 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday బ్యాంకు సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం May Day జాతీయ సెలవు
26 మే, గురువారం Ascension Day బ్యాంకు సెలవు
5 జూన్, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారము
6 జూన్, సోమవారం Whit Monday జాతీయ సెలవు
4 జూ, సోమవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఆగస్టు, సోమవారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
8 సెప్టెంబర్, గురువారం National Day జాతీయ సెలవు
1 నవంబర్, మంగళవారం All Saint’s Day జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, గురువారం Feast of the Immaculate Conception జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve బ్యాంకు సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve బ్యాంకు సెలవు