અલ્બેનિયા કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day / Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, સોમવાર Mother’s Day તહેવાર
14 માર્ચ, રવિવાર Summer Day રાાષ્ટ્રીય રજા
22 માર્ચ, સોમવાર Nevruz Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
3 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday તહેવાર
30 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday/Orthodox તહેવાર, રૂઢિવાદી
1 મે, શનિવાર Easter Saturday/Orthodox તહેવાર, રૂઢિવાદી
1 મે, શનિવાર International Worker’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 મે, રવિવાર Easter Sunday/Orthodox રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
3 મે, સોમવાર Easter Monday/Orthodox તહેવાર, રૂઢિવાદી
13 મે, ગુરૂવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
20 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
20 જુલાઈ, મંગળવાર Feast of the Sacrifice રાાષ્ટ્રીય રજા
5 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Mother Teresa Beatification Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
28 નવેમ્બર, રવિવાર Flag and Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
29 નવેમ્બર, સોમવાર Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ડિસેમ્બર, બુધવાર National Youth Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર
Albania Holidays Calendar 2021