డిసెంబర్ 2022 క్యాలెండరు - వియాత్నం

24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శనివారం International New Year’s Eve ఆచారము